Stay in School

Stay in School er et koncept der fokuserer på tidlig opsporing af problematisk fravær hos folkeskoleelever. Vores udgangspunkt er, at øget fravær i mange tilfælde, er tegn på mistrivsel i et eller flere aspekter af elevens liv. Derfor arbejder vi med at screene elever med øget fravær, for at sætte fokus på hvilke udfordringer den konkrete elev står overfor, så man kan imødekomme dem før de udvikler sig til et problematisk fravær.

 

Vi tror på at de bedste resultater opnås når der er enighed omkring løsninger, på tværs af organisationen. Vi mener at en forudsætning for dette er at man bliver præsenteret for den samme data, så man arbejder ud fra de samme antagelser. Derfor arbejder vi på tre niveauer;

  • Forvaltning: Rapporteringen af opdateret fraværs niveau i kommunen og på individuelle skoler, samt hvilke indsatser der arbejdes med på skolerne og effekten af disse.

  • Skole: Rapportering af opdateret fraværs niveau på skole og klasseniveau, samt sparring til at analysere tallene og identificere begyndende fokusområder.

  • Klasse: Samtale med årgangsteam eller klasselærer omkring klassestruktur og specifikke elevers udfordringer, samt hvilke indsatser der skal igangsættes.

 

Sideløbende med den tidlige opsporing, har vi også

fokus på at udvikle organisationen til at blive bedre

til at håndtere fraværet. Dette vil ske i form af sparring

med ledelse og personale på en måde der sikrer at

viden og kompetencer bygges op, samtidig med at vi

løser opgaven. Vores udgangspunkt er at

organisationen skal stå stærkere når samarbejdet

ophører, end da samarbejdet startede op.

 

Stay in School er tænkt som et koncept, der skal

forstærke sig selv og organisationen over tid. Data

fra den tidlige opsporing og indsatser omkring den

enkelte elev, vil løbende blive samlet, evalueret og

præsenteret for skolens ledelse. Formålet er, at blive

klogere på hvilke indsatser der virker, og for hvem,

samtidig med at eventuelle huller eller overflødighed i

kommunens/skolens tilbudsportfølje vil komme i fokus.

Kort sagt har Stay in School fokus på at producere den data der på nuværende tidspunkt mangler, for at kunne arbejde konstruktivt med begyndende fraværsproblematikker.

 

Problematisk fravær og skolevægring er et felt der er svært at håndtere, og det bliver ikke nemmere når man prøver at fange problemerne i opløbet. Det skyldes i høj grad, at der mangler konkret data på området. De fleste er enige om at højt fravær er

problematisk, og at det er bedst at sætte tidligt ind, men da der mangler konkrete forslag til handlinger der virker, sker det ofte at problemerne for lov at vokse sig til en uoverskuelige størrelse, før der bliver afsat ressourcer til eleven.

I 2019/2020 havde 14,2% af danske elever over 10% fravær. Denne gruppe er særligt udsatte i forhold til en række problemstillinger. På den korte bane har de unge en øget risiko for at udvikle vedvarede fraværsproblematikker, som skolevægring, samtidig med at de får lavere karaktergennemsnit. På længere sigt gennemfører langt færre af dem en ungdomsuddannelse, og de får en mindre fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe unge har også en markant øget risiko for at blive diagnosticeret med en psykisk lidelse på et tidspunkt i deres liv.

Derfor er det super vigtigt at arbejde med den tidlige opsporing og håndtering af elevfravær!

Er I interesseret i at høre mere om Stay in School, kommer vi gerne og holder et uforpligtende oplæg.

Kontakt Oplysninger
Email: kf@mind-consult.dk
Telefon: (+45) 51 71 71 20

CVR nr.: 4009 4881